top of page

Innovedex 2023

MBZ_9671 (1)
MBZ_9657 (1)
MBZ_9540
MBZ_9653 (1)
MBZ_9572
IMG_5002 (1)
MBZ_9538
MBZ_9428
MBZ_9419
MBZ_9440
MBZ_9391
MBZ_9360
MBZ_9406
MBZ_9397
MBZ_9130
MBZ_9389
MBZ_9374
MBZ_9214 (1)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

Innovedex เป็นการรวมกันของคำพ้องเสียงจากคำว่า “นวัตกรรม” (Innovation) “การทดลอง” (Experimentation) และ “การศึกษา” (Education) ซึ่งสะท้อนถึงจุดเน้นของโครงการที่ต้องการส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมของเยาวชนผ่านเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลที่จะนำพาประเทศไปสู่การมีนวัตกรรมเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ  โครงการ Innovedex ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ด้วยความร่วมมือกันของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการและได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้อย่างดียิ่ง เมื่อเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการ Innovedex จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมผ่านเนื้อหา และ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุม     หุ่นยนต์และการต่อยอดสู่การพัฒนาระบบอัตโนมัติอื่นๆ นอกจากนี้ โครงาน Innovedex ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการ์ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้คนที่มีความชอบความสนใจในด้านเดียวกัน รวมถึงได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอัตโนมัติชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของเยาวชน 

 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

2.เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมผ่านการทดลองด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

3.เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้อื่นที่มีความใจในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 30 ทีม และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนลายจำนวน 30 ทีม โดยภายในทีมประกอบด้วย ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน และเยาวชน 3 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งครูและนักเรียนจำนวน 240 คน 

ผลการแข่งขัน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษาในการแข่งขัน "Innovedex 2023"

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท  ได้แก่ St. Stephen's International School of Bangkok ประกอบไปด้วย

Nithit Sakulpanyaake    

Nat Boonprachakwong    

Chutikarn Sengsuk

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทุนการศึกษา 8,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกอบไปด้วย

จิระวิน ถิรทิตสกุล    

ฐิติธัช เดชาวิจิตร    

นพัศ เปียมพงศ์สุข

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประกอบไปด้วย

จักรภัทร มาลัย    

ทรงธรรม โอฬาริกบุตร    

พีระเดช อ่อนน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ประกอบไปด้วย

วรัญญู กิตติถาวรกุล

ณัทณเอก ธรรมสุนทร

ณัฐวัฒน์ ตังทัตสวัสดิ์


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประกอบไปด้วย

ธนะสิทธิ์ อัศวสกุลวงศ์   

จิรทีปต์ เลิศพัฒนศักดิ์    

กฤตพล มณฑลชัย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทุนการศึกษา 8,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกอบไปด้วย

สมัชญ์ ช้อยหิรัญ    

เอกการัณย์ วรรณโชติศิริกุล    

ธนวัฒน์ ขุนรัตน์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน ประกอบไปด้วย

นาคสิทธิ์  ซุ้ยวงศ์ษา    

ฉัตรวิชญ์  สาระคามครบุรี    

ยศสรัล  ซู

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ประกอบไปด้วย

ศลิษา สายมณี 

อาทิมา จันทร์ผา 

กานต์ธิดา แดงรัตน์

ข่าวเผยแพร่

รูปภ่ายภายในงาน

bottom of page