top of page

DS - Robot Club 

"โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง"

          ทางสถาบันสถาบันการเรียนรู้นวัตกรรมและการศึกษาเชิงประลอง (Innovedex) ได้ดำเนินโครงการเทพฯเป็นหนึ่ง โดยการมอบชุดเรียนรู้หุ่นยนต์อัตโนมัติให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ โรงเรียนในเครืออีกทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ 1.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 3.เทพศิรินทร์นนทบุรี 4.เทพศิรินทร์พุแค 5.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 6.เทพศิรินทร์ขอนแก่น 7.เทพศิรินทร์เชียงใหม 8.เทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 9.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้จำนวน 8 ชั่วโมง ในเรื่องการประกอบหุ่นยนต์ และ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2562 และดำเนินการแข่งขันเพื่อวัดทักษะความรู้ในวันที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ชนะเลิศ  โรงเรียนเทพศิรินทร์
          เด็กชายชวิน คุณมงคลวุฒิ 
          เด็กชายชนาธิป อมรธรรมสถิต
          เด็กชายธนกฤต ภิญโญกุล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สิบสาม
          เด็กชายภูริภัทร โต๊ะใบต๊ะ 
          เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ ไชยรวีวรรณ 
          เด็กหญิงธนัชชา วงษ์พันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์
          เด็กชายพศิน ชินวิภัย
          เด็กชายรวิพล กุรุพินท์ศิริ
          เด็กชายภูมิพัฒน์ ดีสิทธิเวช


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ชนะเลิศ  โรงเรียนเทพศิรินทร์
          นายณัฐนนท์ สุภาสอน เทพศิรินทร์
          นายปรัศษกรณ์ กิตติชฎาพงศ์
          นายคชาธาร แสงผดุง
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
          นายวรินทร ทองคํา เทพศิรินทร์
          นายทินภัทร โรจน์ชีวิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์
          นายสิรวิชญ์ พูลเขตร์กิจ
          นายพีรวัส สันติเฟืองกุล
          นายณภนต์ พวงเพชร

DS Robot#10_191102_0063
DS Robot#5_191102_0069
DS Robot#6_191102_0035
DS Robot#10_191102_0049
DS Robot#12_191102_0028
DS Robot#7_191102_0086
DS Robot#6_191102_0036
DS Robot#7_191102_0073
DS Robot#10_191102_0054
DS Robot#6_191102_0026
DS Robot#6_191102_0022
DS Robot#6_191102_0004
DS Robot #1_191102_0032
DS Robot#3_191102_0007
DS Robot #1_191102_0104
bottom of page