top of page

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ innovedex 2020

แผนงาน/โครงการ : รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร

                         

ลักษณะโครงการ : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

                                                                 

หลักการและเหตุผล

             ตามยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของบุคคลในศตวรรษที่ 21

            จากหลักการข้างต้นสถาบันการเรียนรู้นวัตกรรมและการศึกษาเชิงประลองจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ตลอดจนความสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ และ บมจ. อสมท. ให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับเยาวชนอย่างสุจริตและมีคุณธรรม ภายใต้โครงการ “Innovedex” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความเก่งและความดี เพื่อสร้างบุคคลากรของชาติมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

วัตถุประสงค์

            1.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างสุจริต
            2.เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเยาวชนไทย

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

            วันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

 

สถานที่ดำเนินการ

           งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (Wonderkids Thailand) ของ บมจ.อสมท.

           ณ ชั้น 3  ไอส์แลนด์ฮอลล์  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

 

ผู้รับผิดชอบ

         1.  นางกัลยาณี  คงสมจิตร

           2.  นายคณิต  วัลยะเพ็ชร์

           3.  ร้อยตรีชัชรินทร์  เลิศยศบดินทร์

           4.  นายพงศกร  พร้อมสุข

 

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

           1.  กระทรวงศึกษาธิการ

           2.  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

           3.  บมจ.อสมท.

           4.  โรงเรียนเทพศิรินทร์

 

ผลการแข่งขัน

 

รางวัลชนะเลิศ   เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท
และโล่รางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ทีม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 1. นาย พสธร เชาวรัตน์

 2. นาย อภิณัฏฐ์ อภิชัยนันท์

 3. นาย นพดล แสงทอง                 (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท
และโล่รางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทีม โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง

 1. นาย ดลธรรม เจริญธรรมกิจ

 2. นาย ปัญญพนต์ ผลเลิศ

 3. นางสาวภารณี บุญกะยะ             (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

 

 

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2    เงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
และโล่รางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ทีม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

 1. นาย รัชต์พงษ์ ชุมพล

 2. นาย ณัฐศักดิ์ จุลละมณฑล

 3. นาย อนุสรณ์ ปิติวงษ์                (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

 

รางวัลบุคคลประพฤติดีมีคุณธรรม  เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท
และโล่รางวัลประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ทีม โรงเรียนศรียานุสรณ์

 1. นางสาว พิมพ์วลัญช์ วงษ์สกุล

 2. นางสาว บุตรน้ำฟ้า รำพึงพวก

 3. นาย วรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ         (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

82158574_169184087786987_228401715364652
82424029_169184764453586_804685861189844
82550912_169184571120272_684458893378794
82779048_169184277786968_767755858484605
83100430_169184911120238_686846703210332
83538759_169166994455363_774106318530569
83380068_169167297788666_205494685103082
83493758_169183111120418_587064305432238
83272266_169167087788687_284634847715839
83011361_169168551121874_725550207863252
82892612_169167434455319_783132380852178
82868858_169167231122006_417943233643518
82853323_169174791121250_775875208112871
82764008_169181137787282_849174681636516
82756243_169177874454275_320161331129666
82699142_169177304454332_544463850679618
82662007_169168794455183_661381626934486
82369647_169167574455305_828886286922363
82330662_169181261120603_254289851502611
82326370_169167601121969_347395724766556
82275735_169167247788671_833980086352661
82223857_169168747788521_553838525618218
82195560_169178234454239_757350646945520
82093740_169172217788174_509464983382261
82081002_169181544453908_500214748249115
82064005_169172881121441_571695249006316
82007456_169167711121958_545065099715411
81997682_169170367788359_526282753751960
82032942_169169411121788_898848466489311
81988161_169169854455077_218782550271721
_PSN9118
_PSN9637
bottom of page