top of page

"โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จึงไม่ได้จำกัดแค่เพียงห้องเรียนอีกต่อไป"

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

keyword: innovedex, สถาบันการเรียนรู้นวัตกรรม, การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ, โรงเรียนสอนหุ่นยนต์, Innovedex

bottom of page